تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
امار و انفورماتیک 
--- 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00